Parachuting Santa

Felt parachuting Santa ornament, 8".